Uslovi iznajmljivanja

1.    UVODNA  DOLOČILA
1.1.    Splošni pogoji najema so sestavni del najemne pogodbe, ki se sklene med podjetjem Avto Benussi (v nadaljevanju najemodajalec) in med pravno oz. fizično osebo (v nadaljevanju najemnik). Splošni pogoji najema in najemna pogodba določata pogoje in pooblastila v zvezi z upravljanjem najetega vozila, njegov prevzem in vračilo, vzdrževanje vozila, okvare na vozilu, pogoji plačevanja najema, pogoji zavarovanja, ravnanje v primeru prometne nezgode ter druge pravne obveze, ki jih z podpisom pogodbe obe strani v celoti priznavata.
1.2.    S podpisom najemne pogodbe se najemnik strinja z cenikom, tarifo in pravili zavarovanja, ki so priloženi k pogodbi in so njen sestavni del.
1.3.    Izrazi definirani v najemni pogodbi, razen če je izrecno drugače določeno, imajo isti pomen v teh osnovnih pogojih najema.

2.    POOBLASTILA IN UPRAVLJANJE NAJETEGA VOZILA
2.1.    Vozilo se daje v najem vozniku, ki izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje glede najnižje možne starosti in najnižje dolžine posedovanja vozniškega dovoljenja (starejši od 21 let z najmanj 24 mesecev posedovanja vozniškega dovoljenja)
2.2.    Najemno pogodbo se sklene za najdaljši rok enega meseca. Za najem vozila daljše od enega meseca se sklene aneks k pogodbi. 
2.3.    Z najetim vozilom sme upravljati samo najemnik osebno ali oseba, ki je navedena kot dodatni voznik s strani najemodajalca pod osnovnimi pogoji najema ter pod vsemi veljavnimi zakoni.
2.4.    Najemnik se obvezuje, da bo vozilo uporabljal zgolj v osebne namene ter, da ga ne bo uporabljal pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc, ki vplivajo na psihofizične sposobnosti, v protizakonitih aktivnostih, za namen učenja vožnje tretje osebe (avtošola), za prevoz tovora in oseb v komercialne namene, za vožnjo ali vleko drugega vozila ali predmeta, udeležbo na športnih dogodkih (hitrostne preizkušnje, dirke, …) in dajal v podnajem. 
2.5.    Najemnik se obvezuje, da bo vozilo uporabljal znotraj meje Republike Slovenije ter da meje Republike Slovenija z vozilom ne bo prečkal brez predhodnega dovoljenja najemodajalca, v nasprotnem je najemnik dolžan najemodajalcu poravnati vso morebitno nastalo škodo (vključno z krajo, odtujitev vozila in izguba vozila).
2.6.    Za vožnjo preko meja Republike Slovenije mora najemnik dobiti predhodno odobritev s strani najemodajalca in doplačati dodatno zavarovanje vozila za tujino po veljavnem ceniku najemodajalca.

3.    PREVZEM VOZILA
3.1.    Najemnik je ob prevzemu vozila dolžan podpisati izjavo o stanju vozila (v nadaljevanju izjava), ki je sestavni del pogodbe o najemu vozila.
3.2.    Pred podpisom izjave je najemnik dolžan preveriti stanje vozila in opreme. V kolikor katerikoli del navedene opreme oziroma obstajajo druge vidne pomanjkljivosti na vozilu, je najemnik dolžan takoj v izjavi navesti pomanjkljivosti in podati opombe k statusu vozila.
3.3.    S podpisom izjave najemnik potrjuje, da je preveril stanje vozila, da je vozilo mehansko operativno in da ga je prevzel z vso pripadajočo opremo in dokumenti ter da nima pripomb glede stanja in opreme.
3.4.    Najemnik vozilo prevzame s polnim rezervoarjem goriva. V kolikor najemnik vrača vozilo z mankom goriva se mu razlika obračuna z doplačilom za polnjenje.

4.    VRAČILO VOZILA
4.1.    Najemnik se obvezuje, da vrne vozilo v določenem roku (ura, dan, mesec, leto), na kraju predpisanem na pogodbi in v stanju, v katerem ga je prevzel z vso pripadajočo opremo in dokumenti.
4.2.    Najemodajalec si pridružuje pravico, da od najemnika zahteva predčasno vračilo vozila.
4.3.    Ob vračilu vozila je najemnik dolžan pooblaščenemu delavcu najemodajalca pokazati pogodbo in izjavo o stanju vozila. Pooblaščeni delavec v prisotnosti najemnika vozilo pregleda ter v izjavo vnese morebitne poškodbe, manko goriva ali manjkajoče oz. poškodovane pripadajoče dodatke glede na izjavo o stanju v katerem je najemnik vozilo prevzel.
4.4.    Najemnik lahko podaljša najem vozila najkasneje 24 ur pred iztekom pogodbe z odobritvijo najemodajalca. V kolikor najemnik vozila ne vrne 6 ur po izteku pogodbe in o podaljšanju ne obvesti najemodajalca, se vozilo prijavi kot odtujeno pri pristojnih organih s podatki najemnika. 
4.5.    Vračilo vozila se opravi v poslovnih enotah podjetja v obratovalnem času. V kolikor želi najemnik vrniti vozilo izven delovnega časa oziroma najemodajalec vozilo prevzame na lokaciji najemnika se mu storitev obračuna po veljavnem ceniku najemodajalca s predhodno odobritvijo najemnika.
4.6.    V kolikor najemnik vozila ne vrača v isti poslovalnici kot ga je prevzel, se za pravilni obračun najema smatra tisti katerega je izstavila poslovalnica v kateri je najemnik vozilo vrnil.  Poslovalnica, ki je izdala vozilo je dolžna potrditi ta končni obračun in si pridružuje pravico, da najemniku pošlje račun v skladu s pogoji, kis o bili podpisani ob prevzemu vozila.
4.7.    V kolikor najemnik vrne vozilo na drugi lokaciji ali izven delovnega časa poslovalnice in o tem najemodajalec ni bil obveščen oz. v pogodbi ob prevzemu vozila ni bilo navedeno mora najemnik plačati pogodbeno kazen (penale) v višini 3.500,00 EUR + DDV.
4.8.    Če najemnik vrne vozilo po datumu navedenem na pogodbi, medtem ko so bile cene spremenjene, si najemodajalec pridružuje pravico za zaračunavanja najema po novem veljavnem ceniku najemodajalca.
4.9.    Zaposleni najemodajalca imajo pravico kadarkoli pregledati vozilo. V primeru, da najemnik z vozilom ne ravna skladno s pogodbo in osnovnimi pogoji najema najemodajalca, imajo pooblaščeni zaposleni najemodajalca pravico, da najemniku vozilo odvzamejo.

5.    VZDRŽEVANJE VOZILA
5.1.    Najemnik se obvezuje, da bo z vozilom ravnal kot skrben gospodar, da bo vozilo vzdrževal v skladu s proizvajalčevimi navodili in navodili najemodajalca. Najemnik se zavezuje, da brez pisnega dovoljenja najemodajalca na vozilu ne bo menjal njegovih delov, delov motorja in podobno. V primeru okvare, poškodbe vozila ali prometne nezgode se najemnik zavezuje, da bo prenehal uporabljati vozilo in o okvari, poškodbi oz. prometni nezgodi obvestil najemodajalca. 
5.2.    Z veljavnim plačanim računom in dokazom bo najemodajalec najemniku povrnil stroške vzdrževanja in popravila vozila, v primeru da najemodajalec pisno odobri najemniku popravila na vozilu. 
5.3.    Najemnik se zavezuje, da v času najema vozila dokumentov vozila ne bo puščal v vozilu. V primeru, da najemniku vozilo ukradejo in se dokumenti nahajajo v vozilu se to smatra kot hujša kršitev najemne pogodbe. V tem primeru je najemnik dolžan plačati polno vrednost nastale škode in stroškov (odtujitev vozila).
5.4.    Najemnik se obvezuje, da bo nosil vse stroške pranja vozil, popravil pnevmatik, prometnih prekrškov (tudi po prenehanju pogodbe), kot tudi vse druge stroške, ki nastanejo med uporabo najetega vozila, razen stroškov, ki bremenijo najemodajalca kot zavarovalca.

6.    OKVARA VOZILA
6.1.    Najemodajalec ni dolžan najemniku povrniti stroškov, ki bi nastale zaradi zamude, kot posledica okvare ali napake na vozilu. 
6.2.    V primeru okvare, poškodbe ali prometne nezgode v času najema se najemodajalec zaveže, da bo najemniku v 24-urnem roku zamenjal vozilo (od trenutka, ko je najemnik najemodajalca obvestil o okvari, poškodbi ali prometni nezgodi).
6.3.    Nujna popravila na vozilu ali zamenjavo delov lahko najemnik opravi le na pooblaščenih servisih s predhodnim pisnim privoljenjem najemodajalca. Najemnik ima pravico  do povračila stroškov le z veljavnim računom in potrdilom da je le-ta plačan ter z vračilom zamenjanih delov. V nasprotnem primeri najemnik ni upravičen do povračila stroškov.
6.4.    V primeru okvare, poškodbe ali prometne nezgode izven Republike Slovenije je najemnik dolžan o okvari, poškodbi ali prometni nezgodi obvestiti najemodajalca v Republiki Sloveniji. Najemodajalec najemniku povrne stroške v primeru, da je najemodajalec popravilo predhodno pisno odobril, da je popravilo izvršeno na pooblaščenem servisu ter da mi najemnik predloži original veljaven račun, dokazilo da je račun v celoti plačan, vrniti pa mora tudi del kateri je bil zamenjan. Pri prehodu državne meje je najemnik dolžan carinski upravi predložiti original račun katerega mu carina uradno overi.
6.5.    Če je ob vračilu vozila ugotovljeno, da je bil kateri del vozila ali opreme zamenjan ali izgubljen ali izgubljen brez odobritve najemodajalca, se najemniku zaračuna trikratno tržno vrednost cene zamenjanega ali izgubljenega dela vozila ali opreme (tržno ceno manjkajočega ali zamenjanega dela vozila ali opreme se določa na dan vračila vozila).

7.    PLAČILO NAJEMA
7.1.    Najemnik se obvezujem da bo najemodajalcu na njegov pisni poziv takoj plačal znesek dnevnega najema, dodatke in nastale stroške, ki se obračunavajo po veljavnem ceniku in so dodani na končni znesek.
7.2.    V primeru, da najemnik plačuje za najem s kreditno kartico se zavezuje, da s podpisom pogodbe najemodajalcu dovoljuje, da zaračuna stroške direktno izdajatelju kreditne kartice tudi brez slip obrazca. V kolikor se najemnik ob podpisu pogodbe ni odločil za dodatno zavarovanje za poškodbe (SCDW,…) se zavezuje, da najemodajalec za nastale stroške za poškodbo lahko bremeni direktno izdajatelja kreditne kartice, po veljavnem ceniku najemodajalca (finančna odgovornost).
7.3.    Če najemnik poravnava obveznosti najema vozila na podlagi predračuna, se zaveže, da bo plačal dogovorjeni znesek v roku in pod pogoji, ki  so določeni na predračunu.
7.4.    V primeru zamude pri plačilu se najemnik zavezuje, da bo najemodajalcu plačal zakonske zamudne obresti za znesek v Eurih, katere so določene z zakonom o predpisanih zamudnih obrestih.

8.    ZAVAROVANJE
8.1.    Med trajanjem najema je vozilo zavarovano za škodo povzročeno tretjim osebam, v skladu z zakonom Republike Slovenije in pravili ter določbami zavarovalniške družbe pri kateri je najeto vozilo zavarovano. Vse pravice in obveznosti v zvezi z nastalo škodo na dotičnem vozilu se rešuje na podlagi zgoraj omenjenih pravil zakonodaje. 
8.2.    Najemnik se zavezuje, da bo poravnal vsako škodo do višine polne vrednosti vozila (poškodba, kraja, izguba vozila, odtujitev vozila), ki je nastala v trajanju najema vozil, poravnati pa mora tudi škodo za izpad dohodka zaradi popravila vozila (maksimalno 30 dni) v kolikor je le-ta nastala zaradi krivde najemnika. Škoda za izpad dohodka se obračuna po veljavnem ceniku najemodajalca, ki je sestavni del pogodbe.
8.3.    Najemnik lahko ob podpisu pogodbe plača dnevni dodatek za zmanjšanje finančne odgovornosti pri poškodbi vozila (CDW) v znesku navedenem v najemodajalčevem veljavnem ceniku, ki je sestavni del pogodb. Z doplačilom ''CDW'' si najemnik zmanjša odgovornost polne vrednosti vozila navedenem v paragrafu 8.2 na finančno odgovornost, ki je določena z cenikom najemodajalca, to velja tudi v primeru izgube, kraje vozila ali njegovih pripadajočih delov.
8.4.    Najemnik lahko ob podpisu pogodbe plača dnevni dodatek, v znesku navedenem v najemodajalčevem ceniku za zmanjšanje osebne odgovornosti za krajo vozila (TP). Torej je v primeru kraje vozila najemnik dolžan poravnati znesek finančne odgovornost, ki je naveden v najemodajalčevem veljavnem ceniku.
8.5.    Najemnik lahko ob podpisu pogodbe izbere dodatno neobvezno zavarovanje (SCDW) za zmanjšanje finančne odgovornosti (določena v veljavnem ceniku najemodajalca) v primeru poškodbe vozila. Cena zavarovanja ''SCDW'' je določena v veljavnem ceniku najemodajalca. To zavarovanje velja samo za prvo poškodbo vozila, za vsako naslednjo poškodbo se zaračuna polno finančno odgovornost neglede na ocenjeno višino škode na vozilu.
8.6.    Najemnik lahko ob podpisu pogodbe izbere dodatno neobvezno zavarovanje (GTW) za zmanjšanje finančne odgovornosti (določena v veljavnem ceniku najemodajalca) v primeru poškodbe na steklu, pnevmatikah in platiščih. Cena zavarovanja ''GTW'' je določena v veljavnem ceniku najemodajalca. To zavarovanje velja samo za prvo poškodbo vozila, za vsako naslednjo poškodbo se zaračuna polno finančno odgovornost neglede na ocenjeno višino škode na vozilu.
8.7.    Najemnik lahko ob podpisu pogodbe izbere dodatno neobvezno zavarovanje potnikov in voznika (PAI), cena je določena z veljavnim cenikom najemodajalca, za primer telesnih poškodb in smrti, ki so posledica prometne nezgode. Višina odškodnine je odvisna od zavarovalne police najetega vozila.
8.8.    Najemnik je obvezen poravnati vsako škodo (poškodba, izguba kraja vozila, ali delov vozila, opreme in izguba dohodka), ne glede na vplačana dodatna zavarovanja iz točke 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., v kolikor je do škode prišlo zaradi neupoštevanja pogodbe in kršenja splošnih pogojev najema ter zaradi malomarnosti in namere.  
8.9.    Finančna odgovornost najemnika je odvisna od tipa oziroma skupine vozila, ki ga najemnik vzame v najem. Višina finančne odgovornosti je določena v veljavnem ceniku najemodajalca, ki je sestavni del te pogodbe.
8.10.    Zavarovanje v nobenem primeru ne krije sledečih poškodb: podvozje, notranjost vozila, poškodbe motorja zaradi uporabe vozila brez motornega olja, uporabe napačne vrste goriva. Zavarovanje tudi ne krije poškodb, ki nastanejo zaradi vožnje pod vplivom drog, alkohola in substanc, ki zmanjšujejo psihofizične sposobnosti ali če vozilo uporabi nepooblaščen uporabnik ali da škoda v primeru nezgoden bila prijavljena pristojni policijski postaji. Vso nastalo škodo krije najemnik po paragrafu 8.2.

9.    PROMETNA NEZGODA
9.1.    V primeru prometne nezgode se najemnik zavezuje poklicati pristojno policijsko enoto na kraj dogodka. V nasprotnem primeru se najemnik smatra kriv za nastalo škodo.
9.2.    Najemnik se obvezuje, da bo za čas trajanja najema vozilo zaščitil pred morebitno dodatno škodo in počakal na nadaljnja navodila najemodajalca ter ga pisno obveščal o škodnem primeru..
9.3.    Najemnik se obvezuje, da bo v primeru poškodbe vrnil vozilo v najbližji poslovalnici najemodajalca v času obratovanja poslovalnice in pod pogoji, ki jih je odredil najemodajalec.
9.4.    Najemnik se obvezuje, da bo sodeloval v vseh postopkih poravnave (plačila) nastale škode proti tretji osebi, v nasprotnem primeru je najemnik dolžan vse nastale stroške škode plačati sam. 

10.    PARKIRNE KAZNI IN PROMETNI PREKRŠKI
10.1.    Najemnik je dolžan poravnati vse parkirne kazni do roka plačila, katere bi nastale v obdobju najema. Najemnik je dolžan pokazati potrdilo o plačilu parkirne kazni najemodajalcu, če je to zahtevano. Če se globa za parkiranje ne plača v roku, ki je naveden na parkirni kazni mora najemodajalec obvestiti najemnika, da se mu bo zaračunala globa za parkiranje. Višina parkirne globe se bo povečala v znesku 10 EUR (z vključenim DDV) za administrative stroške. Po predhodni obvestitvi najemodajalca se bo najemnikovo kreditno kartico bremenilo z globo za parkiranje. Če denarne kazni ni mogoče zaračunati s kreditno kartico, lahko najemodajalec nadaljuje s postopkom in podatke preda naprej pristojnim organom. 
10.2.    S podpisom pogodbe najemnik v primeru prometnih prekrškov, ki bi nastali v obdobju najema daje najemodajalcu dovoljenje, da posreduje njegove osebne podatke policiji ali drugim pristojnim organom (npr. kopija dokumentov, naslov najemnika, kopija pogodbe,…)

11.    UPORABA OSEBNIH PODATKOV
11.1.    S podpisom najemne pogodbe najemnik dovoljuje najemodajalcu, da uporabi njegove osebne podatke, prav tako podatke tretje osebe navedenih na pogodbi, ki so potrebni za izpolnjevanje obveznosti potreb najema, najemne pogodbe in splošnih pogojev najema po zakonu. Osebni podatki najemnika so vsi potrebni podatki za identifikacijo najemnika. 
11.2.    Najemodajalec se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke najemnika uporabil izključno za namene, določene v najemni pogodbi ali v skladu z zakonom in da jih ne bo delil s tretjimi osebami brez izrecnega privoljenja najemnika. 
11.3.    Najemodajalec ne odgovarja za škodo v primeru izgube osebnih podatkov najemnika, katere bi dobila tretja oseba v last, za kar ne bi bila krivdna najemodajalca. 

12.    OSTALO
12.1.    V primeru kršitve osnovnih pogojev najema in najemne pogodbe s strani najemnika ali najemodajalca se pogodba prekine, najemnik pa se zavezuje, da bo najemodajalcu kril vso nastalo škodo v vsej vsebini in obsegu, ki jo določi najemodajalec.
12.2.    Najemnik s podpisom brezpogojno sprejema vse zgoraj navedene pogoje in jamči za točnost vseh svojih navedenih osebnih podatkov (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje). V primeru pravnega spora je za reševanje pristojno sodišče v kraju sedeža najemodajalca.